เกี่ยวกับ NEP

						
					
					

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 ในชื่อบริษัท กระสอบอิสาน จำกัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังเข้าถือหุ้นเกือบทั้งหมด

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ถือว่าบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์

ในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)”

ในปี 2550 เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดที่ลดลง และการขาดแคลนวัตถุดิบปอ บริษัทจึงยกเลิกส่วนงานการผลิตผลิตภัณฑ์ปอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ปัจจุบัน บริษัทจึงมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว

ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้ย้ายโรงงานผลิตจาก ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มายังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บนพื้นที่ 19-3-45 ไร่ ปัจจุบัน บริษัทใช้พื้นที่โดยแบ่งเป็น อาคารสำนักงานพื้นที่ 600 ตารางเมตร อาคารผลิต 1 (Flexible Packaging) สำหรับการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน พื้นที่ 3,600 ตารางเมตร อาคารผลิต 2 (Finishing) สำหรับการพิมพ์ เคลือบ ตัด และเย็บ พื้นที่ 2,900 ตารางเมตร ส่วนอาคารผลิต 3 เป็นส่วนผลิตเส้นเทปและผืนผ้า ขนาด 3,600 รวมพื้นที่การผลิตทั้งสิ้น 10,100 ตารางเมตร อาคารคลังสินค้าพื้นที่ 600 ตารางเมตร และโรงอาหาร

ปี 2559 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม (RO) เป็นจำนวน 965,518,334 หุ้น จำนวนหุ้นรวมที่ขายได้ 416,819,746 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในการจัดหาเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการรองรับระบบการทำงาน สรรหาแรงงานที่ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สำหรับสายงานการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เพิ่มเติม และสามารถเริ่มผลิตสินค้าและรับรู้รายได้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,000,000 เมตรต่อเดือน (1 กะการผลิต) ซึ่งบริษัทสามารถทำยอดขายได้สอดคล้องกับกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ