นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี · 2021-01-06


นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

Insider Information Usage and Securities Trading Policy of Directors, Management and Related Persons


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED


ดาวน์โหลดเอกสาร