งบการเงินรายไตรมาสและรายปี

ข้อมูลทางการเงิน ·

NEP : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

   
ปี 2555 ไตรมาส 1/2555 ( Download )
        ไตรมาส 1/2555 ( Download )
  ไตรมาส 2/2555 ( Download )
  ไตรมาส 3/2555 ( Download )
   
ปี 2556 ไตรมาส 1/2556 ( Download )
        ไตรมาส 1/2556 ( Download )
  ไตรมาส 2/2556 ( Download )
  ไตรมาส 3/2556 ( Download )
   
ปี 2557 ไตรมาส 1/2557 ( Download )
        ไตรมาส 1/2557 ( Download )
  ไตรมาส 2/2557 ( Download )
  ไตรมาส 3/2557 ( Download )
   
ปี 2558 ไตรมาส 1/2558 ( Download )
        ไตรมาส 1/2558 ( Download )
  ไตรมาส 2/2558 ( Download )
  ไตรมาส 3/2558 ( Download )
   
ปี 2559 ไตรมาส 1/2559 ( Download )
        ไตรมาส 1/2559 ( Download )
  ไตรมาส 2/2559 ( Download )
  ไตรมาส 3/2559 ( Download )
   
ปี 2560 ไตรมาสที่ 1/ 2560 ( Download )
         ไตรมาส 1/ 2560 ( Download )
    ไตรมาส 2/ 2560 ( Download )
    ไตรมาส 3/ 2560 ( Download )
   
ปี 2561 ไตรมาส 1/2561 ( Download )
       ไตรมาส 1 /  2561 ( Download )
  ไตรมาส 2 /2561  ( Download )
   
ปี 2562 ไตรมาส 1/2562  ( Download )
       ไตรมาส 1 /  2562 (TH) ( Download )
        ไตรมาส 1 /  2562 (EN) ( Download )
        ไตรมาส 2 /  2562 (TH) ( Download )
        ไตรมาส 2 /  2562 (EN) ( Download )
        ไตรมาส 3 /  2562 (TH) ( Download )
         ไตรมาส 3 /  2562 (EN) ( Download )


  งบการเงินประจำปี 2554 ( Download )
  งบการเงินประจำปี 2555 ( Download )
  งบการเงินประจำปี 2556 ( Download )
  งบการเงินประจำปี 2557 ( Download )
  งบการเงินประจำปี 2558 ( Download )
  งบการเงินประจำปี 2559 ( Download )
  งบการเงินประจำปี 2560 ( Download )
  งบการเงินประจำปี 2561 ( Download )