ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น · 2018-11-13

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุนของบริษัท และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย