ศูนย์บริการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

Product and Graphic Design Support Team

บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบการพิมพ์ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับ บรรจุ ภัณฑ์ด้วยทีมงานทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้าน


Technical Sales

นำเสนอสินค้าและบริการผ่านพนักงานขายทีมีความรู้ความเชียวชาญด้าน บรรจุ ภัณฑ์อย่างครบวงจร


Logistic System

มีระบบการบริหารการจัดส่งด้วยรถขนส่งของบริษัท พร้อมระบบติดตาม GPS Tracking เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็ว และตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

Customer Service

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือ ติดตามงานผ่าน Cal Center 02 271-4213 ต่อ 333 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว


Quality Control

บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าตาม มาตรฐาน มอก. 729-2553 และได้รับการรับรองการบริหารคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO 9001:2008


Standard of Quality System

บริษัทมีกระบวนการผลิตภายใต้ระบบปิดที่มีความสะอาดถูกสุขอนามัย (Evaporative System) และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)