ศูนย์บริการบรรจุภัณฑ์

ศูนย์บริการบรรจุภัณฑ์Product and Graphics Design Support Team

บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบการพิมพ์ เพื่อสร้างความโดดเด่น

ให้กับบรรจุภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Technical Sales

นำเสนอสินค้าและบริการผ่านพนักงานขาย

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

Logistic System

มีระบบการบริหารการจัดส่งด้วยรถขนส่งของบริษัท พร้อมระบบติดตาม

GPS Tracking เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็ว และตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

Customer Service

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือ ติดตามงาน

ผ่านระบบ Call Center 02 271-4213 ต่อ 333

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว

Quality Control

บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบมาตรฐาน

ของสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553

และได้รับการรับรองการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน

ISO 9001:2008

Standard of Quality System

บริษัทมีกระบวนการผลิตภายใต้ระบบปิด

ที่มีความสะอาดถูกสุขอนามัย (Evaporative System)

และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)