นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ อยู่คู่สังคมไทยมากกว่า 60 ปี บริษัทตระหนักดีว่า นอกจากการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน การบริหารห่วงโซ่คุณค่าให้มีความแข็งแกร่ง การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการของเสียเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังคำนึงถึงความปลอดภัย ใส่ใจในสุขอนามัยในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ส่งมอบสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน ไปยังผู้บริโภคตามมาตราฐานสากล

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจผ่านการรักษาสมดุลระหว่างผลประกอบการที่ดี การพัฒนาสังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR-in-process) ให้มากขึ้น และบริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกในประเด็นด้านความยั่งยืน กับทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)

ปี 2561

รายงานความยั่งยืน