วิสัยทัศน์

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมันใจอุดมการณ์

"การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่าและยังยืน"

ปรัชญาในการดำเนินงาน

จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้มั้นใจในความชำนาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยไม่เป็นรองใคร ซึ้งบริษัทไม่ได้หยุดยังเพียงแค่กระบวนการผลิตสินค้า ให้มีคุณภาพเท่านั้น บริษัทยังมุ่นมันให้บริการที่ประทับใจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง เพื่อนำเสนอสิ้งกี้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ภายใต้นโยบายคุณภาพตามหลักปรัชญา

คุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม
ค่านิยมองค์กร

พลังแห่งอนาคต ร่วมมือกันสร้างสรรค์ สิ้งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น (New generation) เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้บริษัทมันใจในความชำนาญ (Expertise) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกโดยไม่เป็นรองใคร และบริษัท ยังคงมุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื้อง (Evolve) เพื่อเสนอสังทิ้ ดีทีสุดสำหรับลูกค้า

ผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ โดยยึดมันในนโยบาย การผลิตสินค้าทิ้ มีคุณภาพ (Premiนm) ส่งมอบทันเวลา (Punctuality) และราคายุติธรรม (Price)