AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุนทร พจน์ธนมาศ

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง