ปฏิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่

หัวข้อ

วันที่ 24 เมษายน 2566

เวลา 10.30 น. 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 14 มี.ค. 2566 

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เวลา 09.30 น.

Public Presentation (Q1/2023) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom

21 พฤษภาคม 2564

เวลา 9.30 น.

Public Presentation (Q1/2021)

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

22 เมษายน 2564

เวลา 10.30 น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิค (E-AGM)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 1 ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก เลขที่ 1117 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400 กรุงเทพมหานคร

5 มีนาคม 2564

เวลา 9.30 น.

Public Presentation (Y2020)

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร