ปฏิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่

หัวข้อ

21 พฤษภาคม 2564

เวลา 9.30 น.

Public Presentation (Q1/2021)

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

22 เมษายน 2564

เวลา 10.30 น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิค (E-AGM)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 1 ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก เลขที่ 1117 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400 กรุงเทพมหานคร

5 มีนาคม 2564

เวลา 9.30 น.

Public Presentation (Y2020)

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร