Insider information and securities trading policy

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาใช้ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ กำหนดให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการติดตามและกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังได้กำหนด
บทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ

ดาวน์โหลด PDF

แบบแจ้งรายงาน
การมีส่วนได้เสีย

ดาวน์โหลด PDF

รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

ดาวน์โหลด PDF

รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท