ห้องข่าว

ห้องข่าว

  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข่าวจากสื่อต่างๆ

วันที่

หัวข้อข่าว

ดาวน์โหลด

28 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

28 February 2024

Schedule of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and No Dividend Payment

More details

28 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียด

28 February 2024

Notification on the Appointment of Good Corporate Governance Committee Member

More details

28 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

28 February 2024

Notification convening date of the Public Presentation

More details

28 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

รายละเอียด

28 February 2024

Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2023

More details

28 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)

รายละเอียด

28 February 2024

Financial Performance Yearly (F45)

More details

2 พฤษภาคม 2566

แจ้งกรรมการลาออก

รายละเอียด

2 May 2023

The Resignation of the Director

More details

25 เมษายน 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด

25 April 2023

Shareholders meeting's resolution

More details

24 เมษายน 2566

แจ้งแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท

รายละเอียด

24 April 2023

Appointment of Vice Chairman of the Board of Directors

More details

23 มีนาคม 2566

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท

รายละเอียด

23 March 2023

Publication of the Invitation to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

10 มีนาคม 2566

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

10 March 2023

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

28 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

28 february 2023

Schedule of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and No Dividend Payment

More details

28 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

28 february 2023

Notification convening date of the Public Presentation

More details

28 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)

รายละเอียด

28 february 2023

Financial Performance Yearly (F45)

More details

16 ธันวาคม 2565

แจ้งแต่งตั้งรักษาการเลขานุการบริษัท

รายละเอียด

16 December 2022

Notification of the appointment of Acting Corporate Secretary.

More details

21 พฤศจิกายน 2565

แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท

รายละเอียด

21 November 2022

Notification of the Company Secretary Resignation.

More details

21 พฤศจิกายน 2565

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

21 November 2022

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

11 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายละเอียด

11 November 2022

Invitation to shareholder to propose the agenda and the Names of the Qualified Candidates for Being Directors in advance fort the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

More details

11 พฤศจิกายน 2565

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

11 November 2022

Notification convening date of the Public Presentation

More details

10 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

รายละเอียด

10 November 2022

Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)

More details

24 สิงหาคม 2565

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

24 August 2022

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

15 สิงหาคม 2565

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

15 August 2022

Notification convening date of the Public Presentation

More details

15 สิงหาคม 2565

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายละเอียด

15 August 2022

Notification on the appointment of Company Director, Appointment of acting Managing Director and Change of the Authorized Directors

More details

11 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

รายละเอียด

11 August 2022

Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)

More details

1 สิงหาคม 2565

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

รายละเอียด

1 August 2022

The Resignation of Director

More details

21 กรกฎาคม 2565

แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

รายละเอียด

21 July 2022

Resignation and Appointment of the Company Secretary

More details

12 กรกฎาคม 2565

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

รายละเอียด

12 July 2022

The Resignation of Director

More details

17 มิถุนายน 2565 

แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายละเอียด

17 June 2022

Notification The Appointment of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee, and Change of the Directors Authorized to sign and bind the Company.

More details

30 พฤษภาคม 2565

แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการ

รายละเอียด

30 May 2022

Informing the passing away of the Director

More details

24 พฤษภาคม 2565

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

24 May 2022

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

13 พฤษภาคม 2565

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

13 May 2022

Notification convening date of the Public Presentation

More details

12 พฤษภาคม 2565 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียด

12 May 2022

Management Discussion and Analysis Quarter 1/2022 Ending 31 March 2022 

More details

12 พฤษภาคม 2565 

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1/2565 (F45) (สอบทานแล้ว)

รายละเอียด

12 May 2022

Financial Performance Quarter 1/2022 (F45) (Reviewed)

More details

5 พฤษภาคม 2565 

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

5 May 2022

Disclosure of the Minutes of 2022 Annual General Meeting of Shareholders on the Company’s website

More details

27 เมษายน 2565

หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ (F24-2)

รายละเอียด

21 เมษายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายละเอียด

21 April 2022

Resolutions of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

More details

30 มีนาคม 2565

การจำหน่ายเครื่องจักรพิมพ์กระสอบพลาสติกให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยง (เพิ่มเติมข้อมูล)

รายละเอียด

30 March 2022

The Sales of Plastic sack printing Machines to the Connected Person (Add Information)

More details

28 มีนาคม 2565

แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัทและแต่งตั้งรักษาการเลขานุการบริษัท

รายละเอียด

28 March 2022

Notification of the Company Secretary Resignation and Appointment of the Acting Company Secretary

More details

28 มีนาคม 2565

การจำหน่ายเครื่องจักรพิมพ์กระสอบพลาสติกให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยง

รายละเอียด

28 March 2022

The Sales of Plastic sack printing Machines to the Connected Person

More details

17 มีนาคม 2565

แจ้งยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจำหน่ายเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติก

รายละเอียด

17 March 2022

Notification to cancel the resolution of Board of Directors’ meeting and the Disposal of plastic sack printing machines

More details

14 มีนาคม 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท

รายละเอียด

14 March 2022

Publication of the Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on the Company’s Website

More details

7 มีนาคม 2565

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

7 March 2022

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

25 กุมภาพันธ์ 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

รายละเอียด

25 February 2022

Form to Report on Names of Members and Scope of Work of the Audit Committee (F24-1)

More details

25 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

25 February 2022

Notification convening date of the Public Presentation

More details

24 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผลและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

รายละเอียด

24 February 2022

Schedule of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, No Dividend Payment and Appointment of new director

More details

24 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

24 February 2022

Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2021

More details

24 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

รายละเอียด

24 February 2022

Financial Performance Yearly (F45) (Audited)

More details

14 มกราคม 2565

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

รายละเอียด

14 January 2022

Notification of Resignation of Director

More details

13 มกราคม 2565

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

13 January 2022

Report of the utilization of the capital increase

More details

27 ธันวาคม 2564

การให้เช่าเครื่องจักรและบริการพิมพ์กระสอบพลาสติกกับบุคคลที่เกี่ยวโยง (เพิ่มเติมข้อมูล)

รายละเอียด

27 December 2021

Notification of the Machine renting and plastic sack printing services of the connected person (Add Information)

More details

24 ธันวาคม 2564

การให้เช่าเครื่องจักรและบริการพิมพ์กระสอบพลาสติกกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

รายละเอียด

24 December 2021

Notification of the Machine renting and plastic sack printing services of the connected person

More details

19 พฤศจิกายน 2564

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

19 November 2021

Plan and Progress in Solving C Caution

More details

12 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายละเอียด

12 November 2021

Invitation to shareholder to propose the agenda and the names of the qualified candidates for being directors in advance for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

More details

11 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

11 November 2021

Notification convening date of the Public Presentation

More details

11 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 

รายละเอียด

11 November 2021

Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2021

More details

11 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

รายละเอียด

11 November 2021

Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)

More details

23 สิงหาคม 2564

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

23 August 2021

Plan and Progress in Solving C Caution

More details

13 สิงหาคม 2564

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

13 August 2021

Notification convening date of the Public Presentation

More details

11 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 

รายละเอียด

11 August 2021

Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2021

More details

11 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

รายละเอียด

11 August 2021

Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)

More details

27 กรกฎาคม 2564

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

27 July 2021

Report of the utilization of the capital increase

More details

17 มิถุนายน 2564

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด

17 June 2021

The Appointment of the Member of Audit Committee and the Chairman of the Audit Committee

More details

21 พฤษภาคม 2564

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

21 May 2021

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

21 พฤษภาคม 2564

แจ้งการลาออกของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด

21 May 2021

The Resignation of the Chairman of Audit Committee

More details

13 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

รายละเอียด

13 May 2021

Financial Performance Quarter 1 (F45) (Reviewed)

More details

13 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

รายละเอียด

13 May 2021

Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2021

More details

13 พฤษภาคม 2564

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

13 May 2021

Notification convening date of the Public Presentation

More details

5 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

5 May 2021

Disclosure of the Minutes of 2021 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's website

More details

22 เมษายน 2564

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายละเอียด

22 April 2021

Resolutions of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

More details

16 มีนาคม 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท

รายละเอียด

16 March 2021

Publication of the Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

5 มีนาคม 2564

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

5 March 2021

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

25 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

รายละเอียด

25 February 2021

Financial Performance Yearly (F45) (Audited)

More details

25 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

รายละเอียด

25 February 2021

Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2020

More details

25 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

25 February 2021

Notification convening date of the Public Presentation

More details

25 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน

รายละเอียด

25 February 2021

Schedule of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, No Dividend Payment and the Insignificantly Change of the Utilization Objectives of Capital Increase by means of allocation

More details

25 มกราคม 2564

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

25 January 2021

Report of the utilization of the capital increase

More details

21 มกราคม 2564

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

รายละเอียด

21 January 2021

Form to Report on Names of Members and Scope of Work of the Audit Committee (F24-1)

More details

20 พศจิกายน 2563

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

20 November 2020

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

13 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

13 November 2020

Notification convening date of the Public Presentation

More details

12 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

รายละเอียด

12 November 2020

Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)

More details

12 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

รายละเอียด

12 November 2020

Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2020

More details

10 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายละเอียด

10 November 2020

Invitation to shareholder to propose the agenda and the Names of the Qualified Candidates for Being Directors in advance for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

More details

24 สิงหาคม 2563

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

24 August 2020

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

14 สิงหาคม 2563

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

14 August 2020

Notification convening date of the Public Presentation

More details

13 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

รายละเอียด

13 August 2020

Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)

More details

13 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

รายละเอียด

13 August 2020

Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2020

More details

4 สิงหาคม 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

4 August 2020

Disclosure of the minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's website

More details

29 กรกฎาคม 2563

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

29 July 2020

Report of the utilization of the capital increase

More details

29 กรกฎาคม 2563

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน (แก้ไข)

รายละเอียด

29 July 2020

Report of the utilization of the capital increase (Revised)

More details

23 กรกฎาคม 2563

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายละเอียด

23 July 2020

Resolutions of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

More details

10 กรกฎาคม 2563

แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และโทรสารของสำนักงานใหญ่

รายละเอียด

10 July 2020

Notification the change of the Head Office's contact number

More details

22 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็ปไซด์บริษัท และมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

22 June 2020

Publication of the Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website and the Guidelines for attending meeting in regards to the outbreak of the new Coronavirus 2019 (COVID-19)

More details

19 มิถุนายน 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายละเอียด

19 June 2020

Notification of the Change of the Meeting Venue for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

More details

10 มิถุนายน 2563

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ การงดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

10 June 2020

Schedule of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders and No Dividend Payment

More details

25 พฤษภาคม 2563

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

25 May 2020

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

15 พฤษภาคม 2563

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

15 May 2020

Notification convening date of the Public Presentation

More details

14 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

รายละเอียด

14 May 2020

Reviewed financial performance Quarter 1 (F45)

More details

14 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

รายละเอียด

14 May 2020

Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2020

More details

14 พฤษภาคม 2563

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

รายละเอียด

14 May 2020

The Appointment of Auditors

More details

1 เมษายน 2563

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

1 April 2020

The postponement of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders and no dividend payment

More details

19 มีนาคม 2563

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

19 March 2020

Guideline for the shareholders for attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders in regards to the outbreak of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

 More details

13 มีนาคม 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็ปไซด์บริษัท

รายละเอียด

13 March 2020

Publication of the Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

9 มีนาคม 2563

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

9 March 2020

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

28 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

28 February 2020

Notification convening date of the Public Presentation

More details

26 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

รายละเอียด

26 February 2020

Audited Yearly financial performance (F45)

More details

26 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

26 February 2020

Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2019

More details

26 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การงดจ่ายเงินปันผล และ การลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียด

26 February 2020

Schedule of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, No Dividend Payment, and the Registered Capital Decrease

More details

26 กุมภาพันธ์ 2563

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียด

26 February 2020

The Appointment of New Director and Managing Director

More details

24 กุมภาพันธ์ 2563

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

รายละเอียด

24 February 2020

Form to Report on Names of Members and Scope of Work of the Audit Committee (F24-1)

More details

31 มกราคม 2563

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ และการแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

รายละเอียด

31 January 2020

Resignation of Director and Managing Director and the Appointment of Acting Managing Director

More details

28 มกราคม 2563

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

28 January 2020

Report of the utilization of the capital increase

More details

25 พฤศจิกายน 2562

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

25 November 2019

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

15 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

15 November 2019

Notification convening date of the Public Presentation

More details

14 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

รายละเอียด

14 November 2019

Reviewed financial performance Quarter 3 (F45)

More details

14 พฤศจิกายน 2562

แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียด

14 November 2019

The Appointment of the Chairman of the Corporate Governance Committee

More details

14 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

รายละเอียด

14 November 2019

Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2019

More details

12 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายละเอียด

12 November 2019

Invitation to shareholder to propose the agenda and the Names of the Qualified Candidates for Being Directors in advance for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

More details

18 ตุลาคม 2562

การลาออกของกรรมการบริษัท

รายละเอียด

18 October 2019

The Resignation of Director

More details

23 กันยายน 2562

แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

รายละเอียด

23 September 2019

Report the changing of paid-up capital

More details

16 กันยายน 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NEP-W3 (F53-5)

รายละเอียด

16 September 2019

Report on the results of the Exercise of NEP-W3 (F53-5)

More details

13 กันยายน 2562

การขายเครื่องจักรให้กับบุคคลเกี่ยวโยง (เพิ่มข้อมูล)

รายละเอียด

13 September 2019

The Sale of the machines to connected person (Add Information)

More details

12 กันยายน 2562

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายละเอียด

12 September 2019

Resolutions of the Board of Directors's Meeting regarding entering into transaction with connected person

More details

12 กันยายน 2562

การขายเครื่องจักรให้กับบุคคลเกี่ยวโยง (เพิ่มข้อมูล)

รายละเอียด

12 September 2019

The Sale of the machines to connected person (Add Information)

More details

23 สิงหาคม 2562

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

23 August 2019

25620823_Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

15 สิงหาคม 2562

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

15 August 2019

Notification convening date of the Public Presentation

More details

14 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

รายละเอียด

14 August 2019

Reviewed Quarter 2 F_S (F45-2)

More details

14 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

รายละเอียด

14 August 2019

Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2019

More details

26 กรกฎาคม 2562

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

26 July 2019

Report of the utilization of the capital increase

More details

12 กรกฎาคม 2562

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W3)

รายละเอียด

12 July 2019

Schedule for the last exercise of NEP-W3

More details

17 มิถุนายน 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NEP-W3 (F53-5)

รายละเอียด

17 June 2019

Report on the results of the Exercise of NEP-W3 (F53-5)

More details

24 พฤษภาคม 2562

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

24 May 2019

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

16 พฤษภาคม 2562

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

16 May 2019

Notification convening date of the Public Presentation

More details

15 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

รายละเอียด

15 May 2019

Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2019

More details

15 พฤษภาคม 2562

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W3) ครั้งที่ 11

รายละเอียด

15 May 2019

Information regarding the exercise of the Warrants (NEP-W3) 11th Submission

More details

15 พฤษภาคม 2562

แต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด

15 May 2019

The Appointment of the Deputy Chairman of the Board of Directors

More details

15 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)

รายละเอียด

15 May 2019

Reviewed Quarter 1 F_S (F45-2)

More details

29 เมษายน 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

29 April 2019

Disclosure of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

22 เมษายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายละเอียด

22 April 2019

Resolutions of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

More details

18 มีนาคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NEP-W3 (F53-5)

รายละเอียด

18 March 2019

Report on the results of the Exercise of NEP-W3 (F53-5)

More details

11 มีนาคม 2562

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

รายละเอียด

11 March 2019

Plan and Progress Report in Solving C Caution

More details

11 มีนาคม 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็ปไซด์บริษัท

รายละเอียด

11 March 2019

Publication of the Invitation to the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

4 มีนาคม 2562

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

4 March 2019

Notification convening date of the Public Presentation

More details

28 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)

รายละเอียด

28 February 2019

Audited Yearly F_S (F45-2)

More details

28 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) (แก้ไข)

รายละเอียด

28 February 2019

Audited Yearly F_S (F45-2) (Revised)

More details

28 กุมภาพันธ์ 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียด

28 February 2019

Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2018

More details

28 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และงดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

28 February 2019

Schedule of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, Appointment of new director and No Dividend Payment

More details

12 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการใช้สิทธิของ NEP-W3

รายละเอียด

12 February 2019

Notification the exercise of NEP-W3

More details

30 มกราคม 2562

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

30 January 2019

Report of the Utilization of the Capital Increase

More details

14 มกราคม 2562

แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และมติอนุมัติเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายละเอียด

14 January 2019

Notification on the Resignation of Director, Appointment of Managing Director,Director,Company Secretary,Change of the Authorized Directors, and Approval for the Nomination of persons to be appointed as directors for 2019 AGM

More details

19 ธันวาคม 2561

ขยายเวลาตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ (แก้ไข)

รายละเอียด

19 December 2018

Extension of the Acting Managing Director (Revise)

More details

17 ธันวาคม 2561

ขยายเวลาตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

รายละเอียด

17 December 2018

Extension of the Acting Managing Director

More details

14 ธันวาคม 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NEP-W3 (F53-5)

รายละเอียด

14 December 2018

Report on the results of the Exercise of NEP-W3 (F53-5)

More details

13 ธันวาคม 2561

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวสอบ

รายละเอียด

13 December 2018

Appointment of the Independent Director and Member of the Audit Committee

More details

11 ธันวาคม 2561

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด

11 December 2018

The Resignation of the Independent Director and Member of the Audit Committee

More details

3 ธันวาคม 2561

แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน

รายละเอียด

3 December 2018

Resignation and Appointment of Chief Financial Officer

More details

27 พฤศจิกายน 2561

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

27 November 2018

Plan and Progress in Solving C Caution NEP Realty and Industry Public Company Limited

More details

20 พฤศจิกายน 2561

แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท

รายละเอียด

20 November 2018

Notification of the Company Secretary Resignation

More details

12 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายละเอียด

12 November 2018

Invitation to shareholder to propose the agenda and the Names of the Qualified Candidates for Being Directors in advance for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

More details

12 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

12 November 2018

Notification convening date of the Public Presentation

More details

12 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการใช้สิทธิของ NEP-W3

รายละเอียด

12 November 2018

Notification the exercise of NEP-W3

More details

8 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)

รายละเอียด

8 November 2018

Reviewed Quarter 3 F_S (F45-2)

More details

8 พฤศจิกายน 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

รายละเอียด

8 November 2018

25611108_Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2018

More details

7 พฤศจิกายน 2561

แจ้งวันหยุดประจำปี 2562

รายละเอียด

7 November 2018

Notification of the Public Holidays 2019

More details

18 กันยายน 2561

แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการและการแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

รายละเอียด

18 September 2018

Resignation of Managing Director and Appointment of Acting Managing Director

More details

17 กันยายน 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NEP-W3 (F53-5)

รายละเอียด

17 September 2018

Report on the results of the Exercise of NEP-W3 (F53-5)

More details

29 สิงหาคม 2561

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

29 August 2018

Plan and Progress in Solving C Caution NEP Realty and Industry Public Company Limited

More details

20 สิงหาคม 2561

กำหนดการใช้สิทธิของ NEP-W3

รายละเอียด

20 August 2018

Notification the exercise of NEP-W3

More details

20 สิงหาคม 2561

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

รายละเอียด

20 August 2018

Notification convening date of the Public Presentation

More details

9 สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

รายละเอียด

9 August 2018

Reviewed Quarter 2 F_S (F45-2)

More details

9 สิงหาคม 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

รายละเอียด

9 August 2018

Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2018

More details

10 กรกฎาคม 2561

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

10 July 2018

Report of the utilization of the capital increase

More details

18 มิถุนายน 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NEP-W3 (F53-5)

รายละเอียด

18 June 2018

Report on the results of the Exercise of NEP-W3 (F53-5)

More details

14 พฤษภาคม 2561

กำหนดการใช้สิทธิของ NEP-W3

รายละเอียด

14 May 2018

Notification the exercise of NEP-W3

More details

10 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)

รายละเอียด

10 May 2018

Reviewed Quarter 1 F_S (F45-2)

More details

10 พฤษภาคม 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

รายละเอียด

10 May 2018

Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2018

More details

9 พฤษภาคม 2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

9 May 2018

Disclosure of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

9 พฤษภาคม 2561

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขPDF)

รายละเอียด

9 May 2018

The Entry into the Connected Transaction (RevisePDF)

More details

9 พฤษภาคม 2561

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายละเอียด

9 May 2018

The Entry into the Connected Transaction

More details

26 เมษายน 2561

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด

26 April 2018

Shareholders meeting's resolution

More details

5 เมษายน 2561

แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท

รายละเอียด

5 April 2018

Notification of new The Chairman of the Board

More details

26 มีนาคม 2561

แจ้งการเสียชีวิตของประธานกรรมการบริษัท

รายละเอียด

26 March 2018

To inform the company's Chairman of the board pass away

More details

21 มีนาคม 2561

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท

รายละเอียด

21 March 2018

Publication of the Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

15 มีนาคม 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NEP-W3 (F53-5)

รายละเอียด

15 March 2018

Report on the results of the Exercise of NEP-W3 (F53-5)

More details

14 มีนาคม 2561

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และงดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

14 March 2018

Schedule of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, Appointment of new director and No Dividend Payment

More details

7 มีนาคม 2561

หุ้นเพิ่มทุนของ NEP เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มีนาคม 2561

รายละเอียด

7 March 2018

New shares of NEP to be traded on March 8, 2018

More details

6 มีนาคม 2561

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียด

6 March 2018

Notification of Changes in Shareholding Structure

More details

2 มีนาคม 2561

แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

รายละเอียด

2 March 2018

Report the changing of paid-up capital

More details

27 กุมภาพันธ์ 2561

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

รายละเอียด

27 February 2018

Report on the results of sale of common shares offered to private placement (F53-5)

More details

22 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)

รายละเอียด

22 February 2018

Audited Yearly F_S (F45-2)

More details

22 กุมภาพันธ์ 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

รายละเอียด

22 February 2018

Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2017

More details

21 กุมภาพันธ์ 2561

ชี้แจงกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

รายละเอียด

21 February 2018

Clarification on the offering securities via private placement at the price not lower than 90_ of the market price

More details

21 กุมภาพันธ์ 2561

การไม่ปรับสิทธิของ NEP-W3

รายละเอียด

21 February 2018

No Right Adjustment of NEP-W3

More details

21 กุมภาพันธ์ 2561

การกำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

รายละเอียด

21 February 2018

Determination payment _ subscription newly issued ordinary shares were allocated to Private Placement Investor

More details

13 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งกรรมการลาออก

รายละเอียด

13 February 2018

Resignation of Director

More details

12 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการใช้สิทธิของ NEP-W3

รายละเอียด

12 February 2018

Notification the exercise of NEP-W3

More details

31 มกราคม 2561

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัท

รายละเอียด

31 January 2018

Change the Company's address

More details

25 มกราคม 2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

25 January 2018

Disclosure of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1_2018 on the Company's Website

More details

18 มกราคม 2561

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด

18 January 2018

Shareholders meeting's resolution

More details

9 มกราคม 2561

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

9 January 2018

Report of the untilization of the capital increase

More details

26 ธันวาคม 2560

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2561 บนเว็ปไซด์บริษัท

รายละเอียด

26 December 2017

Publication of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1_2018 on the Company's Website

More details

15 ธันวาคม 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

รายละเอียด

15 December 2017

Report on the results of the sale of securities (F53-5)

More details

15 ธันวาคม 2560

การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขPDF3)

รายละเอียด

15 December 2017

The capital decrease, the capital increase, the allotment of newly issued ordinary shares to investors in private placement, the acquisition of assets and convening the EGM No. 1/2018 (RevisePDF3)

More details

4 ธันวาคม 2560

แจ้งการไม่ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3) สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

รายละเอียด

4 December 2017

No Rights Adjustment of the Exercise Ratio and Exercise Price of the Warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 3 (NEP-W3) for the 5th submission on December 15, 2017

More details

20 พฤศจิกายน 2560

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W3) ครั้งที่ 5

รายละเอียด

20 November 2017

Information regarding the exercise of the Warrants (NEP-W3) 5th Submission

More details

9 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)

รายละเอียด

9 November 2017

Reviewed Quarter 3 F_S (F45-2)

More details

9 พฤศจิกายน 2560

แต่งตั้งกรรมการใหม่

รายละเอียด

9 November 2017

Notification of new director

More details

9 พฤศจิกายน 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

รายละเอียด

9 November 2017

Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2017

More details

3 พฤศจิกายน 2560

การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขPDF2)

รายละเอียด

3 November 2017

The capital decrease, the capital increase, the allotment of newly issued ordinary shares to investors in private placement, the acquisition of assets and convening the EGM No. 1/2018 (RevisePDF2)

More details

30 ตุลาคม 2560

การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561(แก้ไขPDF)

รายละเอียด

30 October 2017

The capital decrease, the capital increase, the allotment of newly issued ordinary shares to investors in private placement, the acquisition of assets and convening the EGM No. 1/2018 (RevisePDF)

More details

25 ตุลาคม 2560

การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2561

รายละเอียด

25 October 2017

The capital decrease, the capital increase, the allotment of newly issued ordinary shares to investors in private placement, the acquisition of assets and convening the EGM No. 1_2018

More details

16 ตุลาคม 2560

แจ้งกรรมการลาออก

รายละเอียด

16 October 2017

Resignation of Director

More details

1 ตุลาคม 2560

แจ้งกรรมการลาออก

รายละเอียด

1 October 2017

Resignation of Director

More details

21 กันยายน 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

รายละเอียด

21 September 2017

Report on the results of the sale of securities (F53-5)

More details

17 สิงหาคม 2560

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W3) ครั้งที่ 4

รายละเอียด

17 August 2017

Information regarding the exercise of the Warrants (NEP-W3) 4th Submission

More details

10 สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

รายละเอียด

10 August 2017

Reviewed Quarter 2 F_S (F45-2)

More details

10 สิงหาคม 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

รายละเอียด

10 August 2017

Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2017

More details

6 กรกฎาคม 2560

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

รายละเอียด

6 July 2017

Report of the untilization of the capital increase

More details

16 มิถุนายน 2017

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

รายละเอียด

16 June 2017

Report on the results of the sale of securities (F53-5)

More details

30 พฤษภาคม 2560

แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และข้อบังคับบริษัท_วัตถุประสงค์ของบริษัท

รายละเอียด

30 May 2017

Notification of the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association, The Change of the Articles of Association of the Company and The Company's Objective

More details

19 พฤษภาคม 2560

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W3) ครั้งที่ 3

รายละเอียด

19 May 2017

Information regarding the exercise of the Warrants (NEP-W3) 3rd Submission

More details

11 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)

รายละเอียด

11 May 2017

Reviewed Quarter 1 F_S (F45-2)

More details

11 พฤษภาคม 2560

แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

รายละเอียด

11 May 2017

Notification of Managing Director

More details

11 พฤษภาคม 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

รายละเอียด

11 May 2017

Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2017

More details

5 พฤษภาคม 2560

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

5 May 2017

Disclosure of Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

21 เมษายน 2560

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายละเอียด

21 April 2017

Resolutions of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

More details

16 มีนาคม 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

รายละเอียด

16 March 2017

Report on the results of the sale of securities (F53-5)

More details

15 มีนาคม 2560

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็ปไซด์บริษัท

รายละเอียด

15 March 2017

Publication of the Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

3 มีนาคม 2560

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W3) ครั้งที่ 2

รายละเอียด

3 March 2017

Information regarding the exercise of the Warrants (NEP-W3) 2nd Submission

More details

24 กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)

รายละเอียด

24 February 2017

Audited Yearly F_S (F45-2)

More details

24 กุมภาพันธ์ 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

รายละเอียด

24 February 2017

Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2016

More details

24 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560,แต่งตั้งกรรมการ,งดจ่ายเงินปันผล, และการลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียด

24 February 2017

Schedule of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, Appointment of director, No Dividend Payment, and Capital Reduction

More details

1 กุมภาพันธ์ 2560

แจ้งกรรมการลาออก

รายละเอียด

1 February 2017

Resignation of Director

More details

12 มกราคม 2560

แต่งตั้งกรรมการใหม่

รายละเอียด

12 January 2017

Notification of new director

More details

26 ธันวาคม 2559

หุ้นเพิ่มทุนของ NEP เริ่มซื้อขายวันที่ 27 ธันวาคม 2559

รายละเอียด

26 December 2016

New shares of NEP to be traded on December 27, 2016

More details

23 ธันวาคม 2559

แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

รายละเอียด

23 December 2016

Report the changing of paid-up capital

More details

16 ธันวาคม 2559

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (NEP-W3)

รายละเอียด

16 December 2016

Report on the results of the sale of securities (F53-5) (NEP-W3)

More details

16 ธันวาคม 2559

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (NEP-W2)

รายละเอียด

16 December 2016

Report on the results of the sale of securities (F53-5) (NEP-W2)

More details

13 ธันวาคม 2559

แจ้งกรรมการลาออก

รายละเอียด

13 December 2016

Resignation of Director

More details

13 ธันวาคม 2559

แจ้งกรรมการลาออก (เพิ่มเติม Templates)

รายละเอียด

13 December 2016

Resignation of Director (Add a templates)

More details

22 พฤศจิกายน 2559

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W3) ครั้งที่ 1

รายละเอียด

22 November 2016

Information regarding the exercise of the Warrants (NEP-W3) 1st Submission

More details

16 พฤศจิกายน 2559

18 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NEP-W2

รายละเอียด

16 November 2016

SET reminds the last trading day of NEP-W2 on November 18, 2016

More details

10 พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)

รายละเอียด

10 November 2016

Reviewed Quarter 3 F_S (F45-2)

More details

10 พฤศจิกายน 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

รายละเอียด

10 November 2016

Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30-Sep-2016

More details

26 ตุลาคม 2559

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 (เพิ่มเติม Templates)

รายละเอียด

26 October 2016

Schedule for the last exercise of NEP-W2 (Add a templates)

More details

25 ตุลาคม 2559

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2

รายละเอียด

25 October 2016

Schedule for the last exercise of NEP-W2

More details

20 ตุลาคม 2559

ชี้แจงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดการทางการเงินภายหลังการเพิ่มทุน

รายละเอียด

20 October 2016

Clarify the allocation of ordinary shares and financial management after the capital increase

More details

13 ตุลาคม 2559

แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

รายละเอียด

13 October 2016

Report the changing of paid-up capital

More details

11 ตุลาคม 2559

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5).

รายละเอียด

11 October 2016

Report on the results of the sale of securities (F53-5)

More details

11 ตุลาคม 2559

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) NEP-W3

รายละเอียด

11 October 2016

Report on the results of the sale of securities (F53-5) NEP-W3

More details

11 ตุลาคม 2559

แต่งตั้งกรรมการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายละเอียด

11 October 2016

Notification of new director and Amendment to Authorized Directors

More details

16 กันยายน 2559

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

รายละเอียด

16 September 2016

Report on the results of the sale of securities (F53-5)

More details

16 กันยายน 2559

แจ้งเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บนเว็บไซต์ของบริษัท.

รายละเอียด

16 September 2016

Disclosure of Notification of Rights to Subscribe for Newly Issued Shares on the Company's website

More details

15 กันยายน 2559

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

15 September 2016

Disclosure of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1_2016 on the Company's Website

More details

7 กันยายน 2559

แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ NEP-W2

รายละเอียด

7 September 2016

Right Adjustment of Exercise Price and Exercise Ratio NEP-W2

More details

2 กันยายน 2559

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2559

รายละเอียด

2 September 2016

Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1_2016

More details

15 สิงหาคม 2559

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W2) ครั้งที่ 19

รายละเอียด

15 August 2016

Information regarding the exercise of the Warrants (NEP-W2) 19th Submission

More details

11 สิงหาคม 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

รายละเอียด

11 August 2016

Reviewed Quarter 2 F_S (F45-2)

More details

11 สิงหาคม 2559

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท

รายละเอียด

11 August 2016

Replacement of a Company Secretary

More details

11 สิงหาคม 2559

แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง

รายละเอียด

11 August 2016

Resignation of Director

More details

11 สิงหาคม 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

รายละเอียด

11 August 2016

Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2016

More details

1 สิงหาคม 2559

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2559 บนเว็ปไซด์บริษัท

รายละเอียด

1 August 2016

Publication of the Invitation to the EGM No. 1_2016 on the Company's Website

More details

11 กรกฎาคม 2559

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ,แต่งตั้งกรรมการ,กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1_2559,ลดทุน,เพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (NEP-W3)(แก้ไข PDF)

รายละเอียด

11 July 2016

EGM No.1_2016,Appoint Director,Capital Reduction_Increase Issuance of New Shares_NEP-W3(Revised PDF)

More details

11 กรกฎาคม 2559

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ,แต่งตั้งกรรมการ,กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1_2559 ,ลดทุน,เพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (NEP-W3)(แก้ไข)

รายละเอียด

11 July 2016

EGM No.1_2016, Appoint Director Capital Reduction_Increase Issuance of New Shares _NEP-W3(Revised)

More details

11 กรกฎาคม 2559

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ,แต่งตั้งกรรมการ,กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1_2559 ,ลดทุน,เพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (NEP-W3)(แก้ไข2)

รายละเอียด

11 July 2016

EGM No.1_2016, Appoint Director Capital Reduction_Increase Issuance of New Shares _NEP-W3(Revised 2)

More details

8 กรกฎาคม 2559

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ,แต่งตั้งกรรมการ,กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1_2559 ,ลดทุน,เพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (NEP-W3)

รายละเอียด

8 July 2016

Announcing EGM No.1_2016, Appoint Director Capital Reduction_Increase Issuance of New Shares _NEP-W3

More details

ุ6 กรกฎาคม 2559

แจ้งกรรมการลาออก

รายละเอียด

6 July 2016

Resignation of Director

More details

4 กรกฎาคม 2559

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

รายละเอียด

4 July 2016

Report of the Using of the Capital Increase

More details

16 มิถุนายน 2559

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

รายละเอียด

16 June 2016

Report on the results of the sale of securities (F53-5)

More details

1 มิถุนายน 2559

แจ้งกรรมการลาออก

รายละเอียด

1 June 2016

Resignation of Director

More details

24 พฤษภาคม 2559

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W2) ครั้งที่ 18

รายละเอียด

24 May 2016

Information regarding the exercise of the Warrant (NEP-W2) 18th Submission

More details

10 พฤษภาคม 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)

รายละเอียด

10 May 2016

Reviewed Quarter 1 F_S (F45-2)

More details

10 พฤษภาคม 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

รายละเอียด

10 May 2016

Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31-Mar-2016

More details

10 พฤษภาคม 2559

ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการกู้ยืมเงินของบริษัท

รายละเอียด

10 May 2016

Notification of the Resolution regarding Receiving Financial Assistance

More details

20 เมษายน 2559

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

20 April 2016

Disclosure of Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's Website

More details

8 เมษายน 2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายละเอียด

8 April 2016

Resolutions of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders

More details