ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • ปี 2566
  • ปี 2565
  • ปี 2564
  • ปี 2563
  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560

งบการเงินประจำปี 2566 (Financial Statement Yearly 2023)

งบการเงินประจำปี

ปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Financial Statement Yearly

Year 2023

งบการเงินไตรรายมาส ปี 2566 (Financial Statement Quarter 2023)

ปี 2566

ไตรมาส 1

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2023

Quarter 1

ปี 2566

ไตรมาส 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2023

Quarter 2

ปี 2566

ไตรมาส 3

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2023

Quarter 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2566
(Management Discussion and Analysis 2023)

ประจำปี

2566

ปี 2566

ไตรมาส 1

Year 2023

Quarter 1

ปี 2566

ไตรมาส 2

Year 2023

Quarter 2

ปี 2566

ไตรมาส 3

Year 2023

Quarter 3

งบการเงินประจำปี 2565 (Financial Statement Yearly 2022)

งบการเงินประจำปี

ปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Financial Statement Yearly

Year 2022

งบการเงินไตรรายมาส ปี 2565 (Financial Statement Quarter 2022)

ปี 2565

ไตรมาส 1

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2022

Quarter 1

ปี 2565

ไตรมาส 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2022

Quarter 2

ปี 2565

ไตรมาส 3

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2022

Quarter 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2565
(Management Discussion and Analysis 2022)

ประจำปี

2565

ปี 2565

ไตรมาส 1

Year 2022

Quarter 1

ปี 2565

ไตรมาส 2

Year 2022

Quarter 2

ปี 2565

ไตรมาส 3

Year 2022

Quarter 3

งบการเงินประจำปี 2564 (Financial Statement Yearly 2021)

งบการเงินประจำปี

ปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Financial Statement Yearly

Year 2021

งบการเงินไตรรายมาส ปี 2564 (Financial Statement Quarter 2021)

ปี 2564

ไตรมาส 1

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2021

Quarter 1

ปี 2564

ไตรมาส 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2021

Quarter 2

ปี 2564

ไตรมาส 3

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2021

Quarter 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2564
(Management Discussion and Analysis 2021)

ประจำปี

2564

ปี 2564

ไตรมาส 1

Year 2021

Quarter 1

ปี 2564

ไตรมาส 2

Year 2021

Quarter 2

ปี 2564

ไตรมาส 3

Year 2021

Quarter 3

งบการเงินประจำปี 2563 (Financial Statement Yearly 2020)

งบการเงินประจำปี

ปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Financial Statement Yearly

Year 2020

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรรายมาส ปี 2563 (Financial Statement Quarter 2020)

ปี 2563

ไตรมาส 3

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2020

Quarter 3

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

ปี 2563

ไตรมาส 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2020

Quarter 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

ปี 2563

ไตรมาส 1

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Year 2020

Quarter 1

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2563
((Management Discussion and Analysis 2020)

ประจำปี

2563

ปี 2563

ไตรมาส 3

Year 2020

Quarter 3

ปี 2563

ไตรมาส 2

Year 2020

Quarter 2

ปี 2563

ไตรมาส 1

Year 2020

Quarter 1

งบการเงินประจำปี 2562 (Financial Statement Yearly 2019)

งบการเงินประจำปี

ปี 2562

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Financial Statement Yearly

Year 2019

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรรายมาส ปี 2562 (Financial Statement Quarter 2019)

ปี 2562

ไตรมาส 3

Year 2019

Quarter 3

ปี 2562

ไตรมาส 2

Year 2019

Quarter 2

ปี 2562

ไตรมาส 1

Year 2019

Quarter 1

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2562
(Management Discussion and Analysis 2019)

ประจำปี

2562

ปี 2562

ไตรมาส 3

Year 2019

Quarter 3

ปี 2562

ไตรมาส 2

Year 2019

Quarter 2

ปี 2562

ไตรมาส 1

Year 2019

Quarter 1

งบการเงินประจำปี 2561 (Financial Statement Yearly 2018)

งบการเงินประจำปี

ปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Financial Statement Yearly

Year 2018

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรรายมาส ปี 2561 (Financial Statement Quarter 2018)

ปี 2561

ไตรมาส 3

Year 2018

Quarter 3

ปี 2561

ไตรมาส 2

Year 2018

Quarter 2

ปี 2561

ไตรมาส 1

Year 2018

Quarter 1

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2561
(Management Discussion and Analysis 2018)

ประจำปี

2561

ปี 2561

ไตรมาส 3

Year 2018

Quarter 3

ปี 2561

ไตรมาส 2

Year 2018

Quarter 2

ปี 2561

ไตรมาส 1

Year 2018

Quarter 1

งบการเงินประจำปี 2560 (Financial Statement Yearly 2017)

งบการเงินประจำปี

ปี 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

Financial Statement Yearly

Year 2017

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรรายมาส ปี 2560 (Financial Statement Quarter 2017)

ปี 2560

ไตรมาส 3

Year 2017

Quarter 3

ปี 2560

ไตรมาส 2

Year 2017

Quarter 2

ปี 2560

ไตรมาส 1

Year 2017

Quarter 1

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2560
(Management Discussion and Analysis 2017)

ประจำปี

2560

ปี 2560

ไตรมาส 3

Year 2017

Quarter 3

ปี 2560

ไตรมาส 2

Year 2017

Quarter 2

ปี 2560

ไตรมาส 1

Year 2017

Quarter 1