Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายดนัย วิจารณ์

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวีระชาติ โลห์ศิริ

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก

กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง