นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุนของบริษัท และความจำเป็นอื่นๆในอนาคตด้วย