Previous slide
Next slide
เกี่ยวกับ NEP

NEP คือผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบ One-Stop Service ในประเทศไทย เรามีความชำนาญในสายงานการผลิตบรรจุภัณฑ์มานานกว่า 60 ปี จนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นของเรา คือ สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกระสอบพลาสติกหรือกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ( Flexible packaging ) ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  เราให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรม

จุดเด่นของเรา คือ สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกระสอบพลาสติกหรือกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ( Flexible packaging ) ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  เราให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์  เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรม

N

NEW GENERATION
คนรุ่นใหม่
พลังแห่งอนาคต ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น (New generation) เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

E

EXPERIENCE
ประสบการณ์
จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้บริษัทมั่นใจในความชำนาญ (Expertise) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกโดยไม่เป็นรองใคร และบริษัท ยังคงมุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Evolve) เพื่อเสนอสิ่งที่ ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

P

PACKAGING
ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์
ผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ โดยยึดมั่นในนโยบาย การผลิตสินค้าที่ มีคุณภาพ (Premium) ส่งมอบทันเวลา (Punctuality) และราคายุติธรรม (Price)
"การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน"

รู้จักกับ NEP

Play Video

บริษัทเริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 ในชื่อบริษัท
กระสอบอิสาน จำกัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ และได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ถือว่าบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน และในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ”

บริษัทเริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 ในชื่อบริษัท กระสอบอิสาน จำกัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ และได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ถือว่าบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน และในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ”

Play Video

บริษัทเริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 ในชื่อบริษัท กระสอบอิสาน จำกัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ และได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ถือว่าบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน และในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ”

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโต มีผลกำไร และสร้างความมั่งคั่งตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปราคาหุ้นและเงินปันผล

พนักงาน

ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน

คู่ค้า/เจ้าหนี้

ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
มีจริยธรรม ตรวจสอบได้

คู่ค้า/เจ้าหนี้

ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้

คู่แข่ง

ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโต มีผลกำไร และสร้างความมั่งคั่งตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปราคาหุ้นและเงินปันผล

พนักงาน

ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน

คู่ค้า/เจ้าหนี้

ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้

คู่แข่ง

ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม

ลูกค้า

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี ในราคาที่เหมาะสม

ผู้บริโภค

ใส่ใจในกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์

ชุมชน/สังคม/
สิ่งแวดล้อม

การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชุมชน/สังคม/
สิ่งแวดล้อม

การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หน่วยงานกำกับดูแล

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ลูกค้า

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี ในราคาที่เหมาะสม

ผู้บริโภค

ใส่ใจในกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์

ชุมชน/สังคม/
สิ่งแวดล้อม

การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชุมชน/สังคม/
สิ่งแวดล้อม

การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หน่วยงานกำกับดูแล

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

NEW products

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ถือว่าบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน

NEP Realty and Industry Public Company Limited (NEP)

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์

รายงาน
ประจำปี 2564

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ถือว่าบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน

NEP Realty and Industry Public Company Limited (NEP)

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์

รานงาน
ประจำปี 2563