หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น: NEP

ราคาปัจจุบัน ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย

ชื่อย่อหุ้น: NEP

ราคาปัจจุบัน ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ
สำหรับนักลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
28/03/66 ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) รายละเอียด ฟอร์มใบสมัคร ใบรับรองคุณสมบัติ
28/02/66 กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล
28/02/23 Schedule of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and No Dividend Payment
28/02/66 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
28/12/23 Notification convening date of the Public Presentation
28/02/66 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)
28/02/23 Financial Performance Yearly (F45)

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ
สำหรับนักลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
17/06/64 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17/06/21 The Appointment of the Member of Audit Committee and the Chairman of the Audit Committee
21/05/64 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
21/05/21 Plan and Progress Report in Solving C Caution
21/05/64 แจ้งการลาออกของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ