หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น: NEP

ราคาปัจจุบัน ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย

ชื่อย่อหุ้น: NEP

ราคาปัจจุบัน ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ
สำหรับนักลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
28/02/67 กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล
28/02/24 Schedule of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and No Dividend Payment
28/02/67 แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
28/02/24 Notification on the Appointment of Good Corporate Governance Committee Member
28/02/67 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
28/02/24 Notification convening date of the Public Presentation
28/02/67 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
28/02/24 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2023
28/02/67 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)
28/02/24 Financial Performance Yearly (F45)

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ
สำหรับนักลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
17/06/64 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17/06/21 The Appointment of the Member of Audit Committee and the Chairman of the Audit Committee
21/05/64 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
21/05/21 Plan and Progress Report in Solving C Caution
21/05/64 แจ้งการลาออกของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ