หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น: NEP

ราคาปัจจุบัน ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย

ชื่อย่อหุ้น: NEP

ราคาปัจจุบัน ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ
สำหรับนักลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
17/06/65 แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
17/06/22 Notification The Appointment of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee, and Change of the Directors Authorized to sign and bind the Company.

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ
สำหรับนักลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
17/06/64 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17/06/21 The Appointment of the Member of Audit Committee and the Chairman of the Audit Committee
21/05/64 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
21/05/21 Plan and Progress Report in Solving C Caution
21/05/64 แจ้งการลาออกของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ