Anti-Corruption Policy

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสมาโดยตลอด โดยมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ
ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสมาโดยตลอด โดยมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น