Management

คณะผู้บริหาร

นายวีระชาติ โลห์ศิริ

รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายปภังกร จันทรศรณ์

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย

นางสาวนิตยา เสระคร

รักษาการหัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน