Management

คณะผู้บริหาร

นายวีระชาติ โลห์ศิริ

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก

กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุพรพรรณ น้ำใจสัตย์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)