Management

คณะผู้บริหาร

นายวีระชาติ โลห์ศิริ

รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ เลขานุการบริษัท

นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายอนุรักษ์ บุญหนูกลับ

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย

นางสาวนิตยา เสระคร

รักษาการหัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน