โครงสร้างการถือหุ้น

SHAREHOLDING STRUCTURE

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

จํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

%กําไรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

ภาพรวมการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

จํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

% กําไรถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มบริษัท วาวา แพค จํากัด 571,842,800 24.59%
      1.1 บริษัท วาวา แพค จํากัด 460,000,000 19.78%
      1.2 นายวีระชาติ โลห์ศิริ 32,330,200 1.39%
      1.3 นางสาววรัญพร โลห์ศิริ 32,309,100 1.39%
      1.4 นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 27,045,000 1.16%
      1.5 นายวีระพัฒน์ โลห์ศิริ 10,000,000 0.43%
      1.6 นางทิชากร ชัยเอี่ยม 10,158,500 0.44%
2. กระทรวงการคลัง 295,847,860 12.72%
3. นางสาวพรรณนี แซ่จ๋าว 268,176,600 11.53%
4. กลุ่มจุฬางกูร 267,310,700 11.50%
      4.1 นายณัฐพล จุฬางกูร 232,494,600 10.00%
      4.2 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 34,816,100 1.50%
5. กลุ่มภัทรรังรอง 118,811,000 5.11%
      5.1 นายบพิธ ภัทรรังรอง 116,265,800 5.00%
      5.2 นายกิตติ ภัทรรังรอง 2,300,000 0.10%
      5.3 นายภาสพล ภัทรรังรอง 245,200 0.01%
6. นายชนนพล ชนุหะชา 95,681,800 4.11%
7. MR. YUCANG ZHONG 88,231,000 3.79%
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 60,129,671 2.59%
9. นายพรชัย กิตติปัญญางาม 29,587,600 1.27%
10. นายอนันต์ เกษมปิยารมณ์ 23,833,333 1.02%