โครงสร้างการถือหุ้น

SHAREHOLDING STRUCTURE

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

จํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

%กําไรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

ภาพรวมการถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

จํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

% กําไรถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มบริษัท วาวาแพค จํากัด 573,452,400 24.66%
      1.1 บริษัท วาวาแพค จํากัด 460,000,000 19.78%
      1.2 นายวีระชาติ โลห์ศิริ 32,330,200 1.39%
      1.3 นางสาววรัญพร โลห์ศิริ 31,918,700 1.37%
      1.4 นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 27,045,000 1.16%
      1.5 นายวีระพัฒน์ โลห์ศิริ 12,000,000 0.52%
      1.6 นางทิชากร ชัยเอี่ยม 10,158,500 0.44%
2. กระทรวงการคลัง 295,847,860 12.72%
3. ครอบครัวกาญจนจารี 255,005,700 10.97%
      3.1 นางสาวนฤพร กาญจนจารี 175,560,200 7.55%
      3.2 นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 64,900,000 2.79%
      3.3 นายพรเสก กาญจนจารี 14,545,500 0.63%
4. กลุ่มจุฬางกูร 215,682,000 9.28%
      4.1 นายณัฐพล จุฬางกูร 180,865,900 7.78%
      4.2 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 34,816,100 1.50%
5. กลุ่มภัทรรังรอง 119,896,200 5.16%
      5.1 นายบพิธ ภัทรรังรอง 116,185,800 5.00%
      5.2 นายกิตติ ภัทรรังรอง 2,700,000 0.12%
      5.3 นายภาสพล ภัทรรังรอง 1,010,400 0.04%
6. นายชนนพล ชนุหะชา 94,922,300 4.08%
7. นางสาวพรรณนี แซ่จ๋าว 92,617,600 3.98%
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 67,683,167 2.91%
9. นางสาวนิรชา ธีรเศรณี 34,681,900 1.49%
10.นายพรชัย กิตติปัญญางาม 29,587,600 1.27%