วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision and Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในอุดมการณ์
"การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน"
ปรัชญาการดำเนินการ

จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้มั่นใจในความชำนาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยไม่เป็นรองใคร ซึ่งบริษัทไม่ได้หยุดยั้งเพียงแค่กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเท่านั้น บริษัทยังมุ่งมั่นให้บริการที่ประทับใจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ภายใต้นโยบายคุณภาพตามหลักปรัชญา

"คุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม"

N

NEW GENERATION
คนรุ่นใหม่
พลังแห่งอนาคต ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น (New generation) เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

E

EXPERIENCE
ประสบการณ์
จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้บริษัทมั่นใจในความชำนาญ (Expertise) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกโดยไม่เป็นรองใคร และบริษัท ยังคงมุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Evolve) เพื่อเสนอสิ่งที่ ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

P

PACKAGING
ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์
ผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ โดยยึดมั่นในนโยบายการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Premium) ส่งมอบทันเวลา (Punctuality) และราคายุติธรรม (Price)