ลักษณะการประกอบธุรกิจ

NATURE OF BUSINESS

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

บริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจำหน่าย
บรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน (Woven Bag) ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวสาร
อาหารสัตว์ แป้ง ปุ๋ย น้ำตาล เคมีภัณฑ์ น้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ เป็นกระสอบสานที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการนำไปใช้งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่นำไปบรรจุอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทยังมี
การจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากกระสอบพลาสติกสาน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน (Woven Bag) ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวสาร อาหารสัตว์ แป้ง ปุ๋ย น้ำตาล เคมีภัณฑ์ น้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ เป็นกระสอบสานที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการนำไปใช้งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่นำไปบรรจุอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทยังมีการจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากกระสอบพลาสติกสาน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า

1. ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

บริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน (Woven Bag) ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวสาร อาหารสัตว์ แป้ง ปุ๋ย น้ำตาล เคมีภัณฑ์ น้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ เป็นกระสอบสานที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการนำไปใช้งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่นำไปบรรจุอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทยังมีการจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากกระสอบพลาสติกสาน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า

ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

ผลิตภัณฑ์ประเภทกระสอบ

ผลิตภัณฑ์ประเภทกระสอบของ NEP แบ่งออกเป็น

  1. กระสอบขาว / หลากสี
  2. กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing)
  3. กระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing)

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วม

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน โครงการตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ประมาณ 6,135 ไร่ แบ่งพื้นที่ในโครงการเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร

สำหรับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนวนคร ได้จัดสรรพื้นที่ ทางด้านทิศเหนือของโครงการเดิมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12.51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วม

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน โครงการตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ประมาณ 6,135 ไร่ แบ่งพื้นที่ในโครงการเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร

สำหรับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนวนคร ได้จัดสรรพื้นที่ ทางด้านทิศเหนือของโครงการเดิมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12.51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ