Code of Conduct

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมถึงกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนให้ความสำคัญกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ