corporate governance policy

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ