Roles & Responsibilities
of Corporate Secretary

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

14 มกราคม 2562

อายุ

39 ปี

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงาน

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท