Roles & Responsibilities
of Corporate Secretary

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช

เลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ทำงาน

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ต้องการสอบถาม

ติดต่อ เลขานุการบริษัท

กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มแล้วเลขานุการบริษัทจะติดต่อกลับหาท่านอย่างเร็วที่สุด