การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2022

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Invitation to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2021

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Invitation to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2020

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Invitation to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2019

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Invitation to attend the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Invitation to attend the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Invitation to attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders