การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2024

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) Proxy (Form A.)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) Proxy (Form B.)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Invitation to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

Invitation to attend the No. 1/2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) Proxy (Form A.)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) Proxy (Form B.)

รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566)

Minutes the No. 1/2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2023

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Invitation to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2022

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Invitation to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2021

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Invitation to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2020

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Invitation to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

Criteria for Shareholders to Propose Agenda and Nominate Candidate to be Elected as Director for 2019

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Invitation to attend the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Invitation to attend the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Invitation to attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders