ประวัติบริษัท

HISTOTY

ประวัติบริษัท

พ.ศ. 2496

ก่อตั้ง บริษัท กระสอบอิสาน จำกัด

30 พฤษภาคม ก่อตั้งบริษัท กระสอบอิสาน จำกัด
2 กรกฎาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

พ.ศ. 2496

พ.ศ. 2502

แปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ

6 สิงหาคม พ.ศ. 2502 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมด

พ.ศ. 2502

พ.ศ. 2530

แปรสภาพเป็นบริษัทเอกชนและจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 บริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2534

เพิ่มสายการผลิตกระสอบพลาสติกสาน

ในปี พ.ศ. 2534 บริษัทได้มีการขยายไลน์ผลิตไปสู่ไลน์กระสอบพลาสติกสานเพื่อรองรับความต้องการของตลาด

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2537

แปรสภาพเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้แปรสภาพเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็นอีพีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมจำกัด มหาชน

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2550

ยกเลิกสายการผลิตผลิตภัณฑ์ปอ

19 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทได้มีการยกเลิกสายการผลิตผลิตภัณฑ์ปอ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2554

ย้ายตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน

ในปีนี้บริษัทได้มีการย้ายโรงงานจากตำบอลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา มายังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 19-3-45 ไร่

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2560

ขยายสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

ในปีนี้บริษัทได้มีการขยายสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพื่อรองรับความต้องการของตลาด

พ.ศ. 2560

ประวัติบริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 ในชื่อบริษัท กระสอบอิสาน จำกัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังเข้าถือหุ้นเกือบทั้งหมด

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ถือว่าบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์

ในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)”

ในปี 2550 เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดที่ลดลง และการขาดแคลนวัตถุดิบปอ บริษัทจึงยกเลิกส่วนงานการผลิตผลิตภัณฑ์ปอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ปัจจุบัน บริษัทจึงมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว

ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้ย้ายโรงงานผลิตจาก ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มายังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บนพื้นที่ 19-3-45 ไร่ ปัจจุบัน บริษัทใช้พื้นที่โดยแบ่งเป็น

  • อาคารสำนักงานพื้นที่ 600 ตารางเมตร
  • อาคารผลิต 1 (Flexible Packaging) สำหรับการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน พื้นที่ 3,600 ตารางเมตร
  • อาคารผลิต 2 (Finishing) สำหรับการพิมพ์ เคลือบ ตัด และเย็บ พื้นที่ 2,900 ตารางเมตร
  • อาคารผลิต 3 เป็นส่วนผลิตเส้นเทปและผืนผ้า ขนาด 3,600 รวมพื้นที่การผลิตทั้งสิ้น 10,100 ตารางเมตร
  • อาคารคลังสินค้าพื้นที่ 600 ตารางเมตร และโรงอาหาร

ปี 2559 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม (RO) เป็นจำนวน 965,518,334 หุ้น จำนวนหุ้นรวมที่ขายได้ 416,819,746 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในการจัดหาเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการรองรับระบบการทำงาน สรรหาแรงงานที่ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สำหรับสายงานการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เพิ่มเติม และสามารถเริ่มผลิตสินค้าและรับรู้รายได้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,000,000 เมตรต่อเดือน (1 กะการผลิต) ซึ่งบริษัทสามารถทำยอดขายได้สอดคล้องกับกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ