นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ อยู่คู่สังคมไทยมากกว่า 60 ปี บริษัทตระหนักดีว่า นอกจากการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2

สร้างคุณค่าทางธุรกิจ ผ่านการบูรณการความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร

3

สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมท้องถิ่น ความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ ในส่วนของพนักงานและท้องที่ที่บริษัทตั้งอยู่

4

พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

1

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2

สร้างคุณค่าทางธุรกิจ ผ่านการบูรณการความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร

3

สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมท้องถิ่น ความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ ในส่วนของพนักงานและท้องที่ที่บริษัทตั้งอยู่

4

พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

6

บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าให้มีความแข็งแกร่ง รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้สามารถส่งมอบคุณค่าไปยังผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

7

สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

8

ปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการทำสาธารณประโยชน์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

9

บริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันได้ทันท่วงที และลดผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

10

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรายงานความยั่งยืน

ปี 2564

รายงานความยั่งยืน
รายละเอียด

ปี 2563

รายงานความยั่งยืน
รายละเอียด

ปี 2562

รายงานความยั่งยืน
รายละเอียด

ปี 2561

รายงานความยั่งยืน
รายละเอียด

ปี 2560

รายงานความยั่งยืน
รายละเอียด