คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 สิงหาคม 2565

อายุ

44 ปี

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย