วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นใจอุดมการณ์
"การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน"

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโต มีผลกำไร และสร้างความมั่งคั่งตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปราคาหุ้นและเงินปันผล มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน

ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การสร้างความสุขในการทำงาน ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีสวัสดิการที่ดี สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานกับองค์กร และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท

คู่ค้า/เจ้าหนี้

ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ ไม่ผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม และมีความมั่นคงทางวัตถุดิบ โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง

ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ฉ้อฉล รวมถึงไม่กระทำการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่ง

ลูกค้า

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี ในราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”

ผู้บริโภค

ใส่ใจในกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์ ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน GMP และคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก.729-2553 HACCP เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของลูกค้าผ่านบรรจุภัณฑ์ของบริษัทสู่ผู้บริโภค

ชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบ ดูแล และใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานกำกับดูแล

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ปรัชญาการดำเนินการ

จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้มั่นใจในความชำนาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยไม่เป็นรองใคร ซึ่งบริษัทไม่ได้หยุดยั้งเพียงแค่กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเท่านั้น บริษัทยังมุ่งมั่นให้บริการที่ประทับใจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ภายใต้นโยบายคุณภาพตามหลักปรัชญา

"คุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม"

N

NEW GENERATION
คนรุ่นใหม่
พลังแห่งอนาคต ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น (New generation) เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

E

EXPERIENCE
ประสบการณ์
จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้บริษัทมั่นใจในความชำนาญ (Expertise) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกโดยไม่เป็นรองใคร และบริษัท ยังคงมุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Evolve) เพื่อเสนอสิ่งที่ ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

P

PACKAGING
ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์
ผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ โดยยึดมั่นในนโยบาย การผลิตสินค้าที่ มีคุณภาพ (Premium) ส่งมอบทันเวลา (Punctuality) และราคายุติธรรม (Price)