“การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน”

เรียน ท่านผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จทุกท่าน

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ มาแล้ว 66 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้สอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้เติบโตไปอย่างยั่งยืน ดังอุดมการณ์ของบริษัทที่ว่า “การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน” ในปี 2562 บริษัทได้พิจารณากรอบนโยบายและวางแผนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้รับผลการสำรวจข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 88 ระดับ 4 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้มุ่งเน้นโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การทำสาธารณกุศลร่วมกัน ทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น สุดท้ายนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการบริษัท