ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง  อายุ 25-35 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
  • สามารถใช้ไปรแกรม SETPortal ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านเลขานุการบริษัท หรือทำงานในบริษัทมหาชน 1-2ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถใช้ Ms Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC : 650)
  • มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ได้เร็ว มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะมีการติดต่อสื่อสาร สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ มีไพวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx