หัวหน้าฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง   อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์หัวหน้างานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าตัดสินใ
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานในไลน์การผลิตประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx