ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่


ผลิตภัณฑ์และบริการ

รู้จักเรา
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
2019-04-22

ประชุมกรรมการครั้งต่อไป
2019-10-07
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและดูแลองค์กรตามหลักปฏิบัติการกำกับการดูแลกิจการที่ดี โดยหลักการกำกับดูแลกิจการนั้นจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผลประกอบการของธุรกิจอย่างโปร่งใส